GDPR - Lege Artis

Prejsť na obsah
INFORMÁCIE PRE PACIENTOV V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
(ďalej len OÚ)
v zmysle zákona 18/2018 a na základe nariadenia EÚ a Rady č. 2016/679 (ďalej len GDPR) čl. 13

Informácie sú uvedené aj na Karte pacienta, kde pacient
podpisom potvrdzuje, že tieto informácie prečítal a rozumie im.
Informácie sú tiež vyvesené v čakárni ambulancie.
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Lege Artis, s.r.o.
IČO:                  35 939 532
Tel.:/Mobil:        +421 907 770 949
e-mail:               štatutár organizácie
(e-mailová adresa v anti spam úprave - stačí kliknúť)
Prevádzkovateľ v informačnom systéme spracúva osobné údaje dotknutej osoby – pacienta - za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. OÚ sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) v spojitosti so:
zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:
Zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych nformácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z. z.

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:
20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ má prístup k OÚ pacientov  uchovávaných v Národnom zdravotnom informačnom systéme na základe Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.
Web stránka prevádzkovateľa nepoužíva súbory cookies.
Web stránka prevádzkovateľa nepoužíva pluginy sociálnych sietí.

Kamerový systém
Za účelom zvýšenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia v okolí priestorov prevádzkovateľa, je v objekte prevádzkovateľa prevádzkovaný kamerový systém, ktorý zachytáva fyzickú podobu dotknutých osôb. Zabezpečovanie kamerového záznamu vykonáva prevádzkovateľ na zabezpečenie svojho oprávneného záujmu na základe nariadenia EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1 písm. f.

Práva dotknutých osôb (pacientov) podľa nariadenia EÚ 2016/679

Právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa pacienta
– Pacient má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie ohľadom typu a rozsahu uchovávaných OÚ o pacientovi. Pacient má tiež právo získať výpis OÚ, ktoré revádzkovateľ o ňom uchováva.
Právo na opravu osobných údajov
– Pacient má právo požadovať opravu OÚ, ktoré prevádzkovateľ uchováva. Tento má povinnosť ich bezodkladne opraviť – pokiaľ je to technicky možné.
Právo na vymazanie osobných údajov
– Pacient nemá právo na zabudnutie/vymazanie OÚ, ktoré o ňom prevádzkovateľ uchováva. Toto právo sa nevzťahuje na údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva na základe zákonnej povinnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
– V prípade, že spracúvanie údajov je protizákonné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich pacient na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov má pacient právo žiadať obmedzenie spracúvania takýchto údajov.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
– Pacient má právo namietať spracovanie OÚ zo strany prevádzkovateľa.
Právo na prenosnosť osobných údajov
– Pacient má právo na prenosnosť svojich údajov k inému prevádzkovateľovi.  Prevádzkovateľ ich tak musí poskytnúť pacientovi v štruktúrovanom a bežne používanom formáte. Pacient má následne právo tieto údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi. Priamy prenos od jedného prevádzkovateľa k druhému nie je technicky možný.
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
– Pacient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktorý poskytol prevádzkovateľovi. Toto odvolanie musí byť vykonané písomne.

V prípade upretia týchto práv má pacient právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podrobnosti môže dotknutá osoba získať nahliadnutím do bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa.

Návrat na obsah